กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมงาน “20 ปี พอช. พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีนายไมตรี อินทสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ พอช. ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา นั้นดำเนินการใน 5 หัวข้อใหญ่ ดังนี้ 1. ดิจิทัส 2.ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 3.ภาวะความเป็นเมือง 4.สังคมสูงวัย 5.ช่องว่างทางทัศนคติ

▶️▶️พร้อมทั้ง รับฟังข้อเสนอจากการศึกษา “ก้าวย่าง พอช. กับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง” โดย ผศ. ดี.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ

(Visited 1 times, 1 visits today)