MR.Yoshihiro OZAKI ผู้เชี่ยวชาญโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยใช้แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจาย เข้าพบและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับนางสาว นิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

16 พฤศจิกายน 2564 /

09:31 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กรมการพัฒนาชุมชน นำไปทอดถวาย ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

14 พฤศจิกายน 2564 /

13:53 น.

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2021 ผนึกกำลังภาคเอกชน-ห้างค้าปลีก เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP มากกว่า 200 ร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม พร้อมชวนช้อปแบบวิถีใหม่ New normal ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

27 ตุลาคม 2564 /

10:08 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

30 กันยายน 2564 /

11:27 น.