พช. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน มุ่งเน้นในการข้อมูล สื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

23 เมษายน 2564 /

09:14 น.

นางสาววรางคณา อินทราเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

18 มีนาคม 2564 /

15:48 น.

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชุน พร้อยด้วยนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำผลงานในโอกาสครบรอบ 1 ปี

10 พฤศจิกายน 2563 /

09:59 น.