นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชุน พร้อยด้วยนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำผลงานในโอกาสครบรอบ 1 ปี

10 พฤศจิกายน 2563 /

09:59 น.