นายนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชร เป็นประธานมอบป้ายการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

15 สิงหาคม 2565 /

14:18 น.

นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวนิภา  ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย นางศิริพร ฤทธิสนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

01 สิงหาคม 2565 /

15:10 น.