อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป

27 มกราคม 2566 /

11:52 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)

14 ธันวาคม 2565 /

16:10 น.

างสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนายรังสรรค์ หังสนาวิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ เข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2566-2568

28 พฤศจิกายน 2565 /

21:59 น.