การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

กรมการพัฒนาชุมชน  ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อให้เป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูและให้บริการแก่เด็กวัย ๓ – ๖ ปี ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการพัฒนาประชาชนของประเทศให้มีคุณภาพ  ทุกด้านตั้งแต่วัยเด็ก ปรากฏว่ายังมีเด็กที่ขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้ารับการเลี้ยงดู ได้อย่างทั่วถึง เพราะครอบครัวฐานะยากจนและงบประมาณของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนมีอยู่ในวงจำกัด

ดังนั้น ในโอกาสปีเด็กสากล พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดตั้ง  “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ขึ้น เพื่อรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธา และรับอุปการะเด็กยากจน  ในชนบทดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุน ในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่   แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

#กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)