รูปแบบ/พฤติกรรมการหลอกลวงในปัจจุบัน ใช้ประกอบในการลงพื้นที่ครั้งที่ ๒ ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกในรูปแบบต่างๆ โดยเชื่อมโยง ประเด็นความรู้หัวข้อ วิถีไทย วิถีพอเพียง และรู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย

21 มีนาคม 2561 /

13:23 น. /

ดาวน์โหลด