หนังสือที่ มท 0409.4/ว1813 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 + แบบบันทึกข้อมูลปราชญ์ ครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ ปี 2562 (อัพเดต มกราคม2562)

25 มกราคม 2562 /

14:30 น. /

ดาวน์โหลด