การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

13 เมษายน 2563 /

14:15 น. /

ดาวน์โหลด

การจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

03 เมษายน 2563 /

18:24 น. /

ดาวน์โหลด