ที่ มท 0409.5/ว 600 วันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่องการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90วัน ปลูกผีกสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2

08 เมษายน 2564 /

10:20 น. /

ดาวน์โหลด