ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว137 ลงวันที่ 15 ม.ค.64 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพิ่มเติม

19 มกราคม 2564 /

09:16 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ มท0409.2/ว2889 ลว 21ธ.ค.63 การรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

21 ธันวาคม 2563 /

13:55 น. /

ดาวน์โหลด