หนังสือที่ มท 0409.5/ว919 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เริ่องการจัดเก็บรายงานผลการน้อา ฯ สยามนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดมบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฎิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมี่นคงทางอาหารและโครงการอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 มีนาคม 2565 /

10:50 น. /

ดาวน์โหลด