ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2566

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระสำคัญ 1) แนะนำผู้บริหารฯ นางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน ซึ่งย้ายจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 2) การบรรยายพิเศษ “Smart Singapore” บรรยายโดย นางสาวศุภรัสมิ์ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3) การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารในการเรียกใช้ข้ฮมูลประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานของสำนักฯ 4) ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่รับโอนงานมาจากกองแผนงาน 5)โครงการฯ “โคก หนอง นา” กิจกรรมที่ 7การสร้างระบบโปรแกรม และระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ฯลฯ

จากนั้นช่วงบ่าย ข้าราชการสำนักฯ ร่วมทำกิจรรม “Big Cleaning Day” เพื่อทำให้สถานที่ทำงานสะดวกชึ้น ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)