นางสาวอัญพิมพิดา ภูวิชญาพิมุกข์ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนา (อสพ.)

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางสาวอัญพิมพิดา ภูวิชญาพิมุกข์ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนา (อสพ.) ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์” ให้กลุ่มเป้าหมายที่สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 200 คน แบ่งเป็นชาย 55 คน และหญิง 145 คน
โดยกำหนดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ในกิจกรรมการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
(Visited 1 times, 1 visits today)