การติดตามการดำเนินงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดนครศรีธรรมราช

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนางพัชรินทร์ ธรรมสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา ปิ่นกระจาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักเสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​ชุมชน​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่​ 13-15 กันยายน 2565​

 

โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและผลสำเร็จที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลการประเมินศักยภาพื้นที่ ในเดือนกันยายน 2565 ระดับ A จำนวน 97 แปลง คิดเป็นร้อยละ 62.18 ของจำนวนแปลงทั้งหมด156 แปลง จากนั้นได้ลงพื้น​ที่​ติดตาม​การดำเนินโครงการ​ฯ ในพื้นที่​แปลง​ CLM ขนาด 10 ไร่และ HLM​ ขนาด 1 ไร่ ตำบลชะมาย อำเภอ​ทุ่งสง โดยมีเจ้าของแปลง​ และทีมสพจ.นครศรีธรรมราช และ สพอ.ทุ่งสง เสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมการฝึกอาชีพของชุมชน กระบวนการเรียนรู้ รวมถึงพาเยี่ยมชมแปลงพื้นที่ ฐานการเรียนรู้ การใช้และเก็บรักษาครุภัณฑ์ ซึ่งมีผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในแปลงCLM ได้แก่ พริกเครื่องแกง น้ำอัญชัญ กล้วยตาก ฯลฯ แปลงHLM ประยุกต์เป็นสวนผักเชิงสุขภาพ สปาทรายนวดเท้า

 

ทั้งนี้ ​ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ​การสร้างเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่การวางแผนใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์การประเมินศักยภาพพื้นที่และการเข้าบันทึกข้อมูลของแปลง

(Visited 1 times, 1 visits today)