นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตร แก่”บุคคลตัวอย่าง

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตร แก่”บุคคลตัวอย่างองค์กรคุณธรรมของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประจำปี 2565″ ณ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยการคัดเลือก”บุคคลตัวอย่างองค์กรคุณธรรมของสำนักฯ โดยคะแนนจากการโหวตจากบุคลากรชองสำนักฯ ซึ่งผลการคัดเลือก ดังนี้

1) บุคคลตัวอย่างองค์กรคุณธรรม “ด้านความพอเพียง” คือ

นางสาวปริศรา อ่ำมาลี

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

2) บุคคลตัวอย่างองค์กรคุณธรรม “ด้านมีวินัย” คือ

นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

3) บุคคลตัวอย่างองค์กรคุณธรรม “ด้านมีความสุจริต” คือ

นางสาวพรสุดา ณ สงขลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ และ

4) บุคคลตัวอย่างองค์กรคุณธรรม “ด้านมีจิตอาสา” คือ

นางสาวอังคณา จ้อยเกิด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายอำนวยการ

เราชาวสำนักฯ ขอชื่นชม ผู้ได้รับประกาศเกียรติบัตร แก่”บุคคลตัวอย่างองค์กรคุณธรรมของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประจำปี 2565″ โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของสำนักฯให้ตระหนักถึงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมร่วมกันเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนด้านความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต และเชิญชวนบุคลากรสำนักฯ คัดเลือกบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของสำนักฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง Line ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยให้ทำการคัดเลือกบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพอเพียง มีวินัย มีความสุจริต และมีจิตอาสา

(Visited 1 times, 1 visits today)