นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฏาคม 2565 นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสมพิศ ปูนจัตุรัส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน และ เจ้าหน้าที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นักสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อสอบถาม ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ประกอบการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมุ่งหวังให้ครัวเรือนรายได้น้อย ได้มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้สำหรับการดำรงชีวิต

ในการนี้ มีครัวเรือนที่เสนอชื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น 21 ครัวเรือนจาก 15 อำเภอ ณ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)