นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธาน

ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดยมีวาระสำคัญ คือ จัดทำร่างแบบสอบถามความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับรูปแบบในการทำงานของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ให้มีความสอดคล้องกับบริบท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) พัฒนาการจังหวัด 2) ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 3) พัฒนาการอำเภอ 4) นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 5) พัฒนากร และ 6) ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านระบบมาตรฐานการพัฒนา

(Visited 1 times, 1 visits today)