นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักฯ

20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดยมีวาระสำคัญ คือ

1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญและการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจงาน และบุคลากรของสำนักฯ

2) ติดตามผลความก้าวหน้า การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

3) ชมวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาความโปร่งใส่ ซึ่งจัดทำโดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

4) โครงการนวัตกรรม”สสช. โปร่งใส สานใจ สร้างสุขให้ชุมชน ” เพื่อป้องกันการทุจริต การปราบปรามคอรัปชั่น และการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และให้บุคคลากรในสังกัดมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงให้ความสำัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นั่นเอง

(Visited 1 times, 1 visits today)