นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นายอนันต์ เลิศแสง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นายอนันต์ เลิศแสง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานแผนและยุทธศาสตร์ นางพัชรินทร์ ธรรมสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน และนางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และได้กำหนดติดตามประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดยมีนางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้แทนสำนัก กอง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้จัดจ้างกิจการร่วมค้า กลุ่มที่ปรึกษาบริษัททรีส คอเปอร์เรชั่น จำกัด และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(ทรีส และ สวค.)หรือกลุ่มที่ปรึกษาทรีส และ สวค. ในการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)