นางสาวนิภา ทองก้อน (ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานขจัดความยากจน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม “ซักซ้อมการดำเนินงานขจัดความยากจน และัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตอบประเด็นซักถาม) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings” ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดยมีประเด็นสำคัญ

1) ตอบข้อซักถามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

2) การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภาระกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)