กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลัง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2565 มีครัวเรือนรับมอบวัสดุอุปกรณ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระยะที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งนี้ 2 จังหวัด รวม 19 ครัวเรือน โดยมี นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้

🏡 จังหวัดแพร่ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 มีครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มาจาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ ลอง วังชิ้น และอำเภอสอง โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารจากท้องถิ่นท้องที่ ผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้แทนจากมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ในการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้นำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการวัดสายตาพร้อมแจกแว่นฟรี และบริการตัดผมฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป

🏡 จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 มีครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มาจาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทองแสนขันธ์ ท่าปลา บ้านโคก และอำเภอลับแล โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้แทนจากมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

🎁 การมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการประกอบอาชีพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนในครั้งนี้ รวม 19 ครัวเรือน มีมูลค่าทั้งสิ้น 337,620 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)