นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพํฒนาชุมชน เป็นประธานประชุม “สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพํฒนาชุมชน เป็นประธานประชุม “สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ให้แก่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีวาระสำคัญ คือ 1) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสนอให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) การกำหนดพื้นที่ดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด 3) การจัดทำแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระยะที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้คัดเลือกครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และเป็นไปตามเงื่อนไขของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต่อไป..

โดยมี นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพ นายอนันต์ เลิศแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ และทีมนักวิชาการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)