กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคเหนือ

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย มีครัวเรือนรับมอบวัสดุอุปกรณ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระยะที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งนี้ 2 จังหวัด รวม 27 ครัวเรือน โดยมีนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

🏡 จังหวัดพะเยา มีครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มาจาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา เชียงคำ ดอกคำใต้  และอำเภอภูซาง โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารจากท้องถิ่นท้องที่ ผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  และผู้แทนจากสมาคมพะเยา ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านตุ่นใต้ หมู่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

🏡 จังหวัดเชียงราย มีครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มาจาก 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย ขุนตาล เชียงของ เชียงแสน ป่าแดด พาน แม่สรวย เวียงแก่น  และอำเภอเวียงป่าเป้า โดยมี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา รักษาการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้แทนจากมูลนิธิ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

🎁 การมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการประกอบอาชีพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน

เชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนในครั้งนี้ รวม 27 ครัวเรือน มีมูลค่าทั้งสิ้น 557,880 บาท

⏩ การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหวังเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)