นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เข้าร่วม ” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวนิภา ทองกัอน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เข้าร่วม ” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2565 ” กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง (Professional learning Community) : PLC ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 76 จังหวัด โดยวิธีการประชุมเตรียมความพร้อมและจัดทำคู่มือศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมขน กลุ่มเป้าหมาย คือผู้มีประสบการณ์ด้านงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 20 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในกรรเปิดประชุม ฯ ในครั้งนี้ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)