การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทะเลชุบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี เพื่อทดลองใช้แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ปัญหาความยากจน ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ (การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการเงิน) โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์การดำเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ของทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทีมปฏิบัติการฯ) และทีมพี่เลี้ยง พร้อมทั้งถอดบทเรียนความสำเร็จ สรุปปัญหา และอุปสรรค จากการทดลองใช้แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดความยากจนฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาความยากจนที่รัฐบาลได้วางไว้

ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือและได้รับการต้อนรับจากพัฒนาการจังหวัด และทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี สาธารณสุขอำเภอ กศน. เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน และผู้นำ อช.

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

#พัฒนาคุณภาพชีวิต #ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

(Visited 1 times, 1 visits today)