นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

19 เมษายน 2546 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีวาระสำคัญ คือ

1. ขอให้ผู้ตรวจราชการติดตาม กรณีที่พื้นที่เป้าหมายที่มีการสละสิทธิ์ ขอให้แจ้งจังหวัดพิจารณากลุ่มเป้าหมาย มาทดแทน

2. กำหนดแบ่งงานศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.1 งานประสานในระดับนโยบาย

2.2 งานที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องโคก หนอง นา

2.3 งานประชาสัมพันธ์

3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 7 กิจกรรมตามโครงการ คือ

3.1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

3.2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

3.3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร แรงงานบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน

3.4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรม การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

3.5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

3.6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

3.7 พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล

4. ขอให้สำนักที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำหนังสือสั่งการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่

โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ท่านผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)