การประชุมชีแจงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)***

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม “ชีแจงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference )***
โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ เข้าร่วม ชี้แจงแนวทางการประชุม โดยมีวาระสำคัญ 1) การอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 2) การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 3) ชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินงาน 7 ขั้นตอนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ 4) ชี้แจงแนวทางการจ้างงานลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ ฯ แนวทางการปฏิบัติการมอบภาระกิจลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ ฯ ในพื้นที่ตำบลที่มี/ไม่มี CLM และ HLM ฯลฯ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)