***ประชุมคณะทำงานเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2563***

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบให้ นางสาวนิภา ทองก้อน ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 สำหรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ กลไกการขับเคลื่อนแผน แก่ ศอช ทุกระดับ และ ก.บ.ต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกระบวนการขับเคลื่อนใก้แผนตำบลสามารถเชื่อมโยงสู่แผนทุกระดับได้

(Visited 1 times, 1 visits today)