สสช.ร่วมสนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ร่วมกับ พช.ลำปาง เพื่อสนับสนุนข้อมูล อำนวยความสะดวกแก่ นายเดชรัต สุขกำเนิด ประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) แปลงนายประวีณ ศิราไพบูลย์พร ณ บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภองาว เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ฮ่าง และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการลงพื้นที่ฯ ดังกล่าว

โดย นายประวีณ ศิราไพบูลย์พร นางสาวกรองกาญน์ ศิราไพบูลย์พร ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ และนางสาวขวัญจิตร คำแสน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ภาคเหนือ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ในตำบลนาแก ดังนี้ 1) การจัดระเบียบการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2) การอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) การออกแบบพื้นที่ราบแปลงและการขุดปรับพื้นที่หรือโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้แก่ ขุดหนอง คลองไส้ไก่ หลุมขนมครก ทำฝาย ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” จากนั้น นำคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 7 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐานคนเอาถ่าน 2) ฐานคนมีน้ำยา 3) ฐานคนรักษ์สุขภาพ 4) ฐานคนรักษ์แม่ธรณี 5) ฐานคนรักษ์ป่า 6) ฐานคนรักษ์แม่โพสพ 7) ฐานคนรักษ์น้ำ

และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ในตำบลนาแก จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือน นางสาวปนัดดา ปิ่นเงิน นายประสิทธิ์ กันตา และนายอรุณ นนทมาลย์ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรด้วยศาสตร์พระราชาและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ สมัครใจเข้าร่วม จึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)