🐘🐘หมู่บ้านคชานุรักษ์ชลบุรีเดินหน้า​ พัฒนาอาชีพ​ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง

✨✨ในวันที่​ 3 กันยายน​ 2563 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ : พัฒนาและขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางคณะฯ ได้เข้าพบนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง เพื่อพูดคุยและรับฟังข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

โดยมีพัฒนาการอำเภอบ่อทอง พัฒนาการอำเภอหนองใหญ่
ผู้แทนพัฒนาการอำเภอเกาะจันทร์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่เป็นการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมโครงการฯให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้
☀️สร้างการรับรู้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
☀️วิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะทำให้โครงการฯเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
☀️พยายามศึกษาแผนที่เส้นทางเดินช้างเพื่อสร้างแหล่งอาหารเป็นการลดความเสียก่อนที่จะถึงแปลงปลูกของหมู่บ้าน
☀️ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของตำบลพลวงทองเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงานให้แก่ชาวบ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)