วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับนางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ โดยมีครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ ทั้งหมด 3 ครัวเรือน อาชีพที่ขอรับการสนับสนุนคือ อาชีพซ่อมรถ อาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป โดยมี นางอำนวยนาถ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนได้ให้แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือน และให้กำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในการประกอบอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)