ประชุมฯเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ และกองต่างๆ หรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีที่ผ่านมา และเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

(Visited 1 times, 1 visits today)