อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวศนิชา เหล่าชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวศนิชา เหล่าชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์

โดยมี นายสมพร เทพสิทธา รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นประธานการประชุมฯ

ในการนี้มี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ และประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษามูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิฯ มอบให้กับเด็กยากจนในชนบท (อายุ 0-6 ปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2562) รวมทั้งสิ้น 22,044 ราย ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 18,029,100 บาท ในพื้นที่ 17 จังหวัด

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งในวโรกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปี 2525 โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ตั้งแต่ปี 2553 ตามคำกราบทูลเชิญของที่ประชุมใหญ่ เพื่อทรงเป็นศูนย์รวมใจ ประทานพระเมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ ให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานที่ยังคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างมั่นคง และเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)