วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา สู่ ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งหารือเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมการประชุม ณห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)