แบบประเมินความพึงพอใจ จุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ปีที่ 13 (2562)

คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอนขอให้ผู้ตอบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอนตามความเป็นจริง เพื่อการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
โปรดขีดเครื่องหมาย/ และเขียนข้อความลงในช่องว่างตามข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn63vSs60P5c8Yjov9WOvPPcY13khP44dcTMBKDwAXzXbxow/formResponse

(Visited 1 times, 1 visits today)