พช. สร้างสรรค์ความคิดพิชิตงาน

เมื่อวันนี้ 2 สิงหาคม 2561

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ความคิดพิชิตงาน สสช. และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องร่วมประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์งานเชิงนวัตกรรม และให้บุคลากร สามารถนำความรู้ไปพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)