โครงการสัมมนาอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70/2

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70/2 และบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70/2 ให้สามารถนำไปขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และสามารถพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก

ซึ่งมี อาสาพัฒนา (อสพ.) จากพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 91 คน เข้ารับการสัมมนาฯในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก

โดยมีนางสาวประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และนางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ สสช. ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย

(Visited 1 times, 1 visits today)