วันนี้ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 น. นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พบปะผู้นำดีเด่นและบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน” แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

เมื่อวันนี้ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 15.00 น. นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสำนักพระราชวัง ในการบรรยาย “ระเบียบและธรรมเนียมพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ” และ “การซักซ้อมพิธีการขั้นตอนการเข้าเฝ้าฯ แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของทุกจังหวัด ผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2560 และประธานเครือข่ายองค์การพัฒนาชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 430 คน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ ในโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งจะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

(Visited 1 times, 1 visits today)