โครงการประชุมทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวคิดการดำเนินงานโครงการสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติ ระดับประเทศ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมแกนนำ ระดับประเทศให้ไปขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านสัมมาชีพ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจาก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ จำนวน 76 จังหวัด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 314 คน ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-104 อิมแพค เมืองทองธานี

โดยมีนางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน ร่วมบรรยายการมอบแนวทางโดยเน้นย้ำให้องค์กร์ทั้ง 3 ได้แก่ ศอช. อช. สตรี. ร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายไปสนับสนุนสัมมาชีพในหมู่บ้านให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็ง

จากนั้นได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)