โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 (กิจกรรมรับโล่)

1. หมู่บ้านเสรษฐกิจพอเพียง
     “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2. กิจกรรมพัมนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดได้แก่

  • ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย/หญิงดีเด่น
  • กลุ่ม/องค์กรชุมชนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น
  • ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น

3. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่นระดับภาค

(Visited 1 times, 1 visits today)