โครงการสานพลัง เพือบ้านเกิด รุ่นที่2

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดซึ่งมีประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้และการทำงานจริงในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจชุมชนและ การพัฒนาชุมชนแบบ Area Based

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นโครงการทำงานเต็มเวลาควบคู่ไปกับการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้

 • ร่วมพัฒนาชุมชนภายในจังหวัดบ้านเกิด
 • เรียนรู้แนวทางการทำงานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 • เรียนรู้การพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่
 • สัมผัสและมีโอกาสร่วมทำงานกับผู้บริหารระดับสูงที่สนับสนุนโครงการนี้
 • สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ
 • มีรายได้ระหว่างการทำงานตลอด 2 ปี

Who คุณคือคนที่เรามองหาหรือไม่

หากคุณเป็นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี อายุระหว่าง 23 – 30 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือมีที่อยู่อาศัยในจังหวัดกว่า 10 ปี มีใจรักการทำงานในการพัฒนาบ้านเกิด และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เรามองหา

 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • มีความอดทนและความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้
 • มีทักษะในการแก้สื่อสาร โน้มน้าวและนำเสนอ
 • มีทักษะในการคิดเป็นเหตุเป็นผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
 • มีความเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้

กระบวนการและระยะเวลาในการคัดเลือก

สมัครและทดสอบ Online                            10-31 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก                      สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ตามภาคทั่วประเทศ              สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2560
ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย                        สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2560
เข้าทดสอบกิจกรรมกลุ่มรอบสุดท้าย           1-2 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ               สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กรกฎาคม 2560
เริ่มงาน                                                          1 กันยายน 2560

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละรอบจะได้รับการแจ้งกลับทางอีเมล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณกรินทร์ เศรษฐจันทร 02-785-5927
 • คุณธันวา สีเสน 02-785-5869
 • คุณกิตติพิชญ์ มูสิกะ 02-785-5030 หรือ (063) 737-2548
 • คุณดวงสมร หมั่นเพียร 02-785-5029
 • คุณสาลินี เจริญภักดี 02-785-5028
(Visited 1 times, 1 visits today)