การรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

 คุณสมบัติ

 • บริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งตามนโยบายสานพลังประชารัฐ
  มีเป้าหมายเพื่อสังคม มีคำว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” อยู่ในชื่อบริษัท
 • มีการนำผลกำไรไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
 • มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนการขอรับการรับรอง

 • ยื่นคำขอรับการรับรอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ที่ตั้งบริษัท
  หรือ กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณารับรอง
 • กรมการพัฒนาชุมชนออกหนังสือรับรอง

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • เอกสารระบุวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ นิติบุคคล
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • บัญชีทำการ ประจำปี

ผลของการรับรอง

 • นำไปประกอบการขออนุมัติเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในการรับสิทธิ์ยกเว้น
  ภาษีจากกรมสรรพากร
 • หนังสือรับรองมกำหนดระยะเวลา 2ปี
(Visited 17 times, 1 visits today)