แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่สัมมาชีพชุมชน

26 เมษายน 2560 นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน บรรยายแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคา

(Visited 1 times, 1 visits today)