โครงสร้างบุคลากรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสาวนิภา  ทองก้อน

ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

กลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)