โครงสร้างบุคลากรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นางสาวนิภา  ทองก้อน

ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน


นายรังสรรค์ หังสนาวิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
รักษาการนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

ฝ่ายอำนวยการ

พลสิน อ่องบางน้อย

หัวหน้าฝ่่ายอำนวยการ

โทร 0 2141 6107

ปัทธิมา เนียมมาลัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิรีรัศมี จันทร์วงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สุวรรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อังคนางค์ จ้อยเกิด

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ปิยังกูร คำภีระ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

พัชรินทร์ ธรรมสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

โทร 0 2141 6109

พิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน (ผู้ช่วยฯ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาทร วีระเศรษฐกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลดา นพรัตน์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

ภานุมาศ ตรีสุวรรณ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

สุรศักดิ์ แหล่งหล้า

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

โทร 0 2141 6110

ธวัลรัตน์ เดชบุญมา (ผู้ช่วยฯ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สมพิศ ปูนจตุรัส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ภัสษร แพรกเชิญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เอกลักษณ์ มหาสุภาพ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติงาน

กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ศิริพร ฤทธิสนธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

โทร 0 2141 6106

พวงเพชร ทิพย์ทอง (ผู้ช่วยฯ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วิลาสินี สุดสาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ชุติมา ภูมิแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

อนันต์ เลิศแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

โทร 0 2141 6108

ขนิษฐา ปิ่นกระจาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สุชาดา ทศานนท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ไพรัตน์ จงรักษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ชุติมณฑน์  อุตสาหะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

นางเตือนใจ อุ่นจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

โทร 0 2141 6151

ศรัญญา บุญเพ็ง (ผู้ช่วยฯ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สุธรรม วัฒน์หนู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กมลมณี วงศ์สว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปวีณา เยอเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

โทร 0 2141 6105

ยีรเรศ อังกุลดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ชัยทัศน์ จิตแย้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

ปริศรา อ่ำมาลี

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)