โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565

แผนงานโครงการกรมการพัฒนาชุมชน

แผนงานโครงการกรมการพัฒนาชุมชน (งบลงทุน)

แผนงานโครงการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

คู่มือ แนวทาง คำสั่ง คำแนะนำ ข้อสั่งการ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65

แนวทางปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวทางการรายงาน การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565

คำสั่งใสสะอาด

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)