เกี่ยวกับกองทุนฯ

ความเป็นมาของกองทุน

·        กรมการพัฒนาชุมชน  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองและนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียนว่าเป็นวัยที่สำคัญและเหมาะสมในการปูพื้นฐาน  เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากเป็นวัยที่ร่างกายและสมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อให้เป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูและให้บริการแก่เด็กวัย ๓-๖ ปี ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการพัฒนาประชาชนของประเทศ ให้มีคุณภาพทุกด้านตั้งแต่วัยเด็ก แต่ปรากฏว่ายังมีเด็กที่ขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้ารับการเลี้ยงดูได้อย่างทั่วถึง เพราะครอบครัวฐานะยากจนและงบประมาณของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนมีอยู่ในวงจำกัด

·        ดังนั้น  ในโอกาสปีเด็กสากล พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ขึ้น  เพื่อรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธาและขอให้รับอุปการะเด็กยากจนในชนบทดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

·        เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

·        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุน ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

(Visited 1 times, 1 visits today)