ฝ่ายอำนวยการ

    พลสิน อ่องบางน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
  • ปฏิบัติงานสารบรรณ
  • รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
  • ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
  • ปฏิบัติงานพัสดุ ครุภัณฑ์
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 35 times, 1 visits today)