ฝ่ายอำนวยการ

    พลสิน อ่องบางน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง งานจัดการข้อร้องเรียน งานพัฒนาประสิทธิภาพ งานพัฒนาชุมชนใสสะอาด งานจัดการความรู้ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 35 times, 1 visits today)