ความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท รูปแบบ และแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถของประชาชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน
และเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. กำหนดนโยบายและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ วิธีการประเมิน และรับรองมาตรฐานผู้นำชุมชน
องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน และชุมชน
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ชุมชน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน และการดำเนินกิจกรรมโดยชุมชน
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชนและสรุปบทเรียนของชุมชนต้นแบบ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
6. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ภารกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดการความรู้ชุมชนตลอดจนสนับสนุนสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

(Visited 19 times, 1 visits today)