กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

 ศิริพร ฤทธิสนธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประสานงานนโยบายและการปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือสานพลังประชารัฐระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว    ส่งเสริมกลไกประชารัฐทุกระดับ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมและขยายแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม  (Social Enterprise : SE) ส่งเสริมการจัดตั้งและขยายผลการดำเนินงานเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคี โดยศึกษา รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ วิเคราะห์ วิจัย สร้างเครือข่าย กำหนดรูปแบบและประเมินผล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 66 times, 1 visits today)