กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

 ศิริพร ฤทธิสนธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

 ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

  • ประสานงานการปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายประชารัฐการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
  • ส่งเสริมการจัดตั้ง/การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  โดยภาคีประชารัฐที่มีเป้าหมายเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลนำกำไรไปใช้ขยายผลในการดำเนินงานโดยไม่แบ่งปันผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายภายใต้กรอบการทำงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
  • ศึกษารวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม แนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่จัดตั้งขึ้น เป็นกลไกขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เผยแพร่ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงาน ประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม และการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
  • วิเคราะห์  ประเมินผล และนำเสนอผลสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม การดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 66 times, 1 visits today)