กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

  สุรศักดิ์ แหล่งหล้า

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย รูปแบบและวิธีการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
  • กำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
  • จัดทำฐานข้อมูลปราชญ์และสัมมาชีพชุมชน
  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน
  • สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
  • สร้างและพัฒนาเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน
  • เผยแพร่ ข้อมูล องค์ความรู้สัมมาชีพชุมชน  ในการใช้ประโยชน์เพื่อการยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจน
  • ส่งเสริมการรวมกลุ่มสัมมาชีพชุมชน
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 42 times, 1 visits today)