กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

  สุรศักดิ์ แหล่งหล้า

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์พัฒนารูปแบบ และวิธีการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสัมมาชีพชุมชน จัดทำฐานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างและพัฒนาเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 42 times, 1 visits today)