กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

วรางคณา อินทรเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

  • ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย รูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครชุมชน วิธีการพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
  • กำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน15
  • พัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชน  องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
  • พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายองค์กรชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชน  องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน
  • สร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน
  • พัฒนาระบบความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกะดับ
  • แสวงหาความร่วมมือ เชื่อมประสานการทำงานกับภาคีการพัฒนา
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 29 times, 1 visits today)