กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

วรางคณา อินทรเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน กำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน พัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาระบบความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี บริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท การจัดหาทุน การช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนา    เด็กชนบท การประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 29 times, 1 visits today)