กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

พัชรินทร์ ธรรมสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานงานของชุมชน พัฒนาความร่วมมือ  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  •      งานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
  •      งานศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา
  •      ศูนย์แบ่งปันผัก
  •      การพัฒนาเว็บไซต์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
(Visited 17 times, 1 visits today)