กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

ศศิวิมล ยินดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
  • พัฒนา การผลิตสื่อการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้ ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน  ความร่วมมือและเครือข่ายการเรียนรู้
  • ส่งเสริม การจัดการความรู้ชุมชน  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และสนับสนุนการใช้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
  • สนับสนุนระบบการเชิดชูเกียรติในงานพัฒนาชุมชน
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 17 times, 1 visits today)