กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

นางสาวอรวรรณ เพียราษฏร์

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุน     การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดรูปแบบ วิธีการในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 33 times, 1 visits today)