กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

  รังสรรค์ หังสนาวิน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

  • ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน และสรุปบทเรียนของชุมชนต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนและแผนชุมชน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • แสวงหาความร่วมมือ เชื่อมประสานการทำงานกับภาคีการพัฒนาในการจัดกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการชุมชน และจัดทำแผนชุมชน
  • ส่งเสริมกระบวนการแก้จน
  • ส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียงแก่ครัวเรือนในชุมชน
  • พัฒนาและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 33 times, 1 visits today)