กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

อนันต์ เลิศแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคาะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท การประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำยุทธสตร์และแผนปฎิบัติการของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประสานการจัดทำข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ และบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน กำกับดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายทุกระดับ ติดตามประมารผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน ปรับกระบวนการทำงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 36 times, 1 visits today)