กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

  วนิชดา  สร้อยมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผน

และยุทธศาสตร์

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

  • กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของสำนักฯ
  • ประสานการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
  • แสวงหาความร่วมมือ และบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
  • กำกับดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายทุกระดับ
  • ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
  • จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการบริหารงานของสำนักฯ
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 36 times, 1 visits today)